විහාරස්ථානයේ සිදුවන සේවාවන්

monk
Dhaham School

Services Performed By The Temple

“සැපට වැඩුණු කය පොළොවට දිරා යති.
පිනට දුන්නු දේ පමණක් ඉතුරු වෙති.”

Contact Us

ඔබගේ පණිවිඩය ලබා දෙන්න

For Donations

009-2-001-5-0038409

Peoples’ Bank,

Puttalam.

Contact Number : 032-5632991