අභිනවයෙන් ඉදිවන සංඝාවාසයට හා දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ලට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය එකක මිල
කම්බි 16
120 එකක්
රු.1800.00
කම්බි 12
600 එකක්
රු.960.00
සිරප් පොන්ඩරය
5 එකක්
රු.9000.00
ඇණ
75 කිලෝ
-
සිමෙන්ති කොට්ට
800 එකක්
රු.1200.00
බයින්ඩින්ග්
75
-
ලොකු ගඩොල්
20000 දාහක්
රු.40.00
සැටලින් ලෑලි (ෆ්ලයිවුඩ්)
80 එකක්
රු.2800.00
ජොයිස් පොලු (2 x 2 ලී)
400 අඩි
රු.80.00(අඩියක්)
කොහු ලණු
25 කිලෝ එකක්
රු.490.00
වැලි
30 කියුබ් එකක්
රු.12000.00
ගල් කුඩු
12 කියුබ් එකක්
රු.6000.00

මේ උතුම් පිංකටයුත්තට දායක වන ඔබට සසර වසනාතුරු කිසිදු අඩුවක් නොවේවා !
සියලු දුක් කෙළවර නිවන් සම්පත් ලැබේවා !

Material Requires to Construct Dhaham School Building.

Material Amount Price per Unit
Iron Bars 16
120 per one
Rs.1800.00
Iron Bars 12
600 per one
Rs.960.00
Syrup Ponder
5 per one
Rs.9000.00
Nails
75 Kilo
-
Cement
800 per One
Rs.1200.00
Binding
75
-
Bricks
20000 per 1000
Rs.40.00
Plywood
80 per one
Rs.2800.00
Joyce Poles
400 per Ft.
Rs.80.00(Ft.)
Choir Ropes
25 per 1 kilo
Rs.490.00
Sand
30 per 1 cube
Rs.12000.00
Stone Powder
12 per 1 cube
Rs.6000.00

May you who contribute with great Thanksgiving  be blessed forever with no shortcomings in life and be with resources of Nirvana.!

ආධාර ලැබීමට සුදුසු බව සහතික කිරීම.

වනාතවිල්ලුව මොරපතාව ශ්‍රී සාලියරාජාරාම වත්මන් විහාරාධිපති බුලත්කොහුපිටියේ සුමනරතන හිමියන්ගේ අනුශාසනා පරිදි ඉදිවෙමින් පවතින කාමර 8 කින් සමන්විත සංඝාවාසය සහ අඩි 80 දිග අඩි 40 පළල දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම සදහා ආධාර කිරීමට සුදුසු බවත් මෙම විහාරස්ථානය ඉතා අඩු පහසුකම් සහිත විහාරස්ථානයක් බවත් මෙයින් සහතික කරන අතර පිං කැමති සැදැහැවතුන්ගේ අනුග්‍රහය හා දායකත්වය ලැබේවායි ප්‍රර්ථනා කරමු !

Certification of Eligibility for Contribution.

Following the certification of the Chief Monk of Sri Saliyarajarama Viharaya at Wanathavilluwa, Morapathawa Ven. Bulathkohupitiye Sumanarathana Thero, The construction work of the 8 roomed accommodation for priests and the 80 ft. long and 40 ft. wide Dhaham School building is eligible for contributions to raise funds to renovate the existing premises which provides the least facilities. Sponsorship and Contributions are most welcome from those who wish blessings.

ආධාර ලැබීමට සුදුසු බව සහතික කිරීම

Bank Details

Bank Acc Name:Sri Saliya Rajarama Viharaya
A/c #009-2-001-5-0038409
Name of the Bank:Peoples’ Bank
Branch:Puttalam
SWIFT:PSBKLKLX
E-mail:contact@srisaliyaraja.lk

“කුමට නැටුම් කෙළි කවට සිනා ද
මරුට නොමැත කිසි විටක දී බාධා”

Contact Us

ඔබගේ පණිවිඩය ලබා දෙන්න

For Donations

009-2-001-5-0038409

Peoples’ Bank,

Puttalam.

Contact Number : 032-5632991